POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

 

Knurów, dnia 01.07.2021

P.P.H.U. TRANS-PLAST

44-193 Knurów
ul. Zwycięstwa 28a

Celem wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) [zwanego dalej: RODO] informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U. TRANS-PLAST, 44-193 Knurów, ul. Zwycięstwa 28a,  NIP: 635-130-39-47, REGON: :278285027. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@trans-plast.eu

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu umożliwienia Administratorowi nawiązania i utrzymania stosunków gospodarczych (realizacji transakcji) oraz kontaktu z Tobą (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą) lub Twoim pracodawcą (jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie, z którym administrator współpracuje). W tym celu Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, jak również:

  1. Partnerzy handlowi Administratora, tj. dostawcy i klienci Administratora, którym udostępnienie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania. W żadnym wypadku Administrator nie będzie jednak oferował lub sprzedawał Twoich danych osobowych na rzecz podmiotów, które nie są zaangażowane w transakcje zawierane przez Administratora z Tobą (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą) lub Twoim pracodawcą (jeżeli jesteś zatrudniony w przedsiębiorstwie, z którym administrator współpracuje); oraz
  2. podmioty świadczące na rzecz Administrator usługi rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne oraz informatyczne i hostingowe.

Administrator czuwa i dba o to, aby Twoje dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

Twoje dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres przechowywania danych wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem przez Sąd lub zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wyegzekwowania całej należności, nie dłużej jednak niż rok (1) od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną komunikacją – Administrator przechowuje Twoje dane nie dłużej niż przez okres sześciu (6) lat od ostatniej komunikacji. Okres ten pozwala Administratorowi na odnalezienie w razie potrzeby przekazanych przez Ciebie informacji, zapytań i problemów, np. celem zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzamy przez pięć (5) lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy konopie.bodynatural.pl

Niezależnie od praw wskazanych powyżej, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego nas stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.