Regulamin Sklepu Internetowego
TRANS-PLAST.PL
z dnia [01.07.2021]

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu internetowego TRANS-PLAST.EU, w szczególności, ale nie wyłącznie:
 1. zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego przez Klienta;
 2. wymagania techniczne, teleinformatyczne oraz systemowe niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego;
 3. zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w rozumieniu uŚUDE;
 4. zasady zawierania z Sprzedawcą umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotyczącej Towarów prezentowanych oraz oferowanych przez Sprzedającego;
 5. procedurę reklamacyjną związaną ze Sprzedażą lub świadczeniem Usług elektronicznych;
 6. zasady modyfikowania, nowelizowania lub uzupełniania postanowień Regulaminu.
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez P.P.H.U. TRANS-PLAST, 44-193 Knurów, ul. Zwycięstwa 28a,  NIP: 635-130-39-47, REGON: :278285027. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 uŚUDE.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Słownik pojęć
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostaną użyte następujące definicje lub zwroty, należy im nadawać znaczenie wskazane poniżej:
 1. Cookies – oznaczają pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przeznaczone do zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz swobodnego korzystania ze Sklepu internetowego i zawierające w szczególności, ale nie wyłącznie nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer identyfikacyjne oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym;
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru lub Towarów określonych w zamówieniu;
 3. Dane osobowe – oznacza dane oraz informacje, o których mowa w § 18 Regulaminu;
 4. KC – oznacza Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, na rzecz której Sprzedawca dostarcza Towary lub świadczy Usługi elektroniczne na podstawie zawartej umowy;
 6. Konsument – oznacza Klienta będący osobą fizyczną, korzystającą z Salonu i dokonującą zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, o którym mowa w art. 221 KC;
 7. Konto klienta – oznacza indywidualny panel Klienta uruchomiony w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia Usługi elektronicznego prowadzenia Konta klienta;
 8. Koszyk – oznacza funkcjonalność udostępnioną w Sklepie internetowym, element oprogramowania Sklepu, za pośrednictwem której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, pozwalającą również na ustalenie lub modyfikację danych Zamówienia, w szczególności, ale nie wyłącznie co do rodzaju i ilości Towarów objętych potencjalnym Zamówieniem;
 9. PrKons – oznacza Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);
 10. Przedsiębiorca – oznaczą Klienta, prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego w celu związanym z działalnością gospodarczą;
 11. Przewoźnik – oznacza podmiot zawodowo trudniący się świadczeniem usług przewozu towarów lub spedycji, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy, w szczególności, ale nie wyłącznie:
 1. operatora pocztowego;
 2. firmę kurierską; lub
 3. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
 2. Rejestracja – oznacza ogół czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie celem skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie uruchomienia Konta klienta;
 3. Reklamacja – oznacza skierowane przez Klienta lub jego pełnomocnika wystąpienie, w którym zgłoszone zostaje zastrzeżenie dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności, ale nie wyłącznie zawierające zastrzeżenia co do Produktów, organizacji dostawy Towarów, realizacji zamówień przez Sprzedawcę lub usług świadczonych przez Sprzedawcę;
 4. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy Sprzedawcy w domenie www.konopie.bodynatural.pl;
 5. Sprzedawca – oznacza P.P.H.U. TRANS-PLAST, 44-193 Knurów, ul. Zwycięstwa 28a,  NIP: 635-130-39-47, REGON: :278285027;
 6. Towar – oznacza produkty kosmetyczne, akcesoria kosmetyczne lub kosmetyki wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę;
 7. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru lub Towarów zawartą na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 8. UoDO – oznacza Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
 9. Usługa elektroniczna – oznacza usługę Sprzedawcy świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
 10. uŚUDE – oznacza Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 11. Wada fizyczna – oznacza wadę Towaru polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w rozumieniu art. 556KC;
 12. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 13. Zgłoszenie – oznacza zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 10.4 Regulaminu.
 1. Informacje ogólne dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego
 1. Prawidłowe korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. {aktualna przeglądarka internetowa;
 2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);
 3. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
 4. włączona obsługa Cookies;
 5. obsługa JavaScript;.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Towar lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia za pośrednictwem formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 3.2 wyżej, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, jak również skorzystanie z Usług elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości, informacje publikowane w Sklepie internetowym, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Wyłącznie w szczególnych wypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia, przed jego zakończeniem.
 5. Ceny Towarów publikowane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i pozostają cenami brutto, zawierającymi w sobie kwotę należnego podatku od towarów i usług. W przypadkach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego lub europejskiego, ceny Towarów zawierają w sobie również koszty gospodarowania odpadami. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów Dostawy oraz kosztów obsługi płatności, które mogą różnić się w zależności od wartości Zamówienia oraz metody Dostawy lub płatności wybranej przez Klienta.
 6. Na ostateczną kwotę należną Sprzedawcy od Klienta w związku z zawarciem Umowy sprzedaży  do zapłaty przez Klienta składa się cena Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem, koszt dostawy oraz koszty związane z obsługą płatności. Sprzedawca informuje Klienta o całkowitych kosztach Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Rejestracja Konta Klienta
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja ma charakter dobrowolny i nieodpłatny i nie jest konieczna dla przeglądania asortymentu Sklepu internetowego lub złożenia Zamówienia.
 2. W celu Rejestracji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę, w tym w szczególności do podania Danych osobowych niezbędnych dla utworzenia Konta klienta. Formularz teleinformatyczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zapewnia możliwość przesłania podanych przez Klienta danych i informacji, w tym Danych osobowych do Sprzedawcy za pośrednictwem środków telekomunikacji elektronicznej.
 3. Podczas Rejestracji Klient jest zobowiązany do ustanowienia indywidualnego hasła dostępu do Konta klienta. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość odzyskania dostępu do Konta klienta po utraceniu podanego hasła za pośrednictwem formularza teleinformatycznego dostępnego w Sklepie internetowym.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klientowi udostępnia się Regulamin do wglądu oraz do akceptacji. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, konieczna dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 5. Po zakończeniu procesu Rejestracji Sprzedawca informuje Klienta, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w toku Rejestracji o pozytywnym zakończeniu procesu Rejestracji oraz o możliwości dostępu do Konta klienta. Doręczenie Klientowi informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się również za moment zawarcia przez Sprzedawcę z Klientem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta klienta.
 6. Po zakończeniu procesu Rejestracji, Klient uzyskuje możliwość swobodnego dostępu do Konta Klienta i dokonywania aktualizacji oraz zmiany danych podanych podczas procesu Rejestracji.
 7. Klient pozostaje uprawniony w każdym czasie do usunięcia Konta Klienta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Usunięcie Konta Klienta następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta wysłanej z konta poczty elektronicznej przypisanej do indywidualnego konta Klienta w systemie Sklepu internetowego na adres Biura Obsługi Klienta na adres korespondencji elektronicznej [biuro@bodynatural.pl]. W odpowiedzi zwrotnej obsługi Sklepu internetowego Klient otrzymuje prośbę o ponownie zatwierdzenie żądania usunięcia konta. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia Konta Klienta w terminie do siedmiu (7) dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca pozostaje uprawniony do żądania od Klienta potwierdzenia Rejestracji lub usunięcia Konta Klienta poprzez nadanie na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w toku rejestracji, wiadomości e-mail wymagającej następczego potwierdzenia przez Klienta Rejestracji lub usunięcia konta. E-mail nadany przez Sprzedawcę może zawierać odnośnik aktywacyjny, za pośrednictwem którego Klient potwierdza lub nie wyraża zgody na Rejestrację lub usunięcie Konta.
 1. Zamówienie
 1. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga:
 1. skompletowania Zamówienia poprzez wybranie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego Towaru lub Towarów objętych potencjalnym zamówieniem oraz dodania Towaru lub Towarów do Koszyka za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym;
 2. wybrania formy Dostawy oraz formy płatności z dostępnego katalogu;
 3. podania przez Klienta danych osobowych oraz informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia za pośrednictwem formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym;
 4. zaakceptowania postanowień Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu teleinformatycznym udostępnionym w Sklepie internetowym;
 5. potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar lub Towary uwidocznione w Koszyku na wybranych zasadach Dostawy oraz płatności za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego w Sklepie internetowym poprzez wybranie przycisku „Zrealizuj zamówienie”.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta nie wymaga założenia Konta Klienta.
 2. Przed zakończeniem procedury złożenia Zamówienia Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, wybranej formie Dostawy oraz płatności, łącznych kosztach realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 3.7 Regulaminu, a nadto obowiązku zapłaty przez Klienta za zamówiony Towar lub Towary.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 5.4 wyżej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy sprzedaży. Uzyskanie zgody, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić za pośrednictwem formularza teleinformatycznego przy składaniu Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, zawierające informacje o których mowa w ust. 5.4 wyżej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres wskazany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia uważa się za przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży na produkty objęte Zamówieniem.
 5. Klient pozostaje uprawniony do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez siedem (7) dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5.9 niżej realizacja Zamówienia następuje w terminie wskazanym w Sklepie internetowym jako ilość dni roboczych do realizacji Zamówienia. Celem uniknięcia wątpliwości, termin realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu Dostawy.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć rzecz Klientowi, nie później niż trzydzieści (30) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca informuje Konsumenta o tym fakcie przez złożeniem Zamówienia. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Konsumenta odrębnego, indywidualnego i dobrowolnego oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu do okresu niezbędnego dla realizacji Zamówienia. Sprzedawca informuje Konsumenta w sposób precyzyjny o przewidywanej dacie realizacji Zamówienia. Przekroczenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za opóźnienie, o którym mowa w art. 5431 § 2 KC.
 8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach realizacji Zamówienia, Konsument ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia. Wybranie dostarczenia Towarów częściami nie może powodować obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami Dostawy.
 9. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się od dnia:
 1. uznania rachunku bankowego sprzedawcy całkowitą kwotą Zamówienia – w przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 7.1(i) Regulaminu; lub
 2. zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wybrania metody płatności, o której mowa w ust. 7.1(iii) Regulaminu.
 1. Po potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 5.6 wyżej Sprzedawca może jednostronnie odwołać zamówienie oraz odmówić realizacji Zamówienia wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:
 1. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych podejrzeń, że zamówienie zostało złożone celem oszustwa;
 2. innych w przypadkach wskazanych w postanowieniach bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 387 § 1 KC..
 1. Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Dostawa realizowana jest odpłatnie oraz doliczana do całkowitego kosztu realizacji Zamówienia. Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia o kosztach Dostawy.
 3. Sprzedawca informuje Klienta przy składaniu zamówienia o liczbie dni roboczych niezbędnych do realizacji Dostawy. Termin Dostawy liczony jest od momentu wydania Towaru lub Towarów Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym po doliczeniu do okresu realizacji Zamówienia stanowi całkowity przewidywany czas niezbędny na dostarczenie i wydanie Towaru lub Towarów Klientowi.
 4. Klient ma możliwość osobistego odbioru Towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika. Klient przy składaniu Zamówienia wybiera za pośrednictwem formularza teleinformatycznego wybrany sposób dostawy poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu spośród listy dostępnych Przewoźników. Z zastrzeżeniem ust. 6.6 niżej, Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta przy Rejestracji lub w formularzu Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta Dostawy za pośrednictwem Przewoźnika będącego operatorem skrytek pocztowych (paczkomat), Dostawa realizowana jest na adres skrytki pocztowej (paczkomatu) wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu.
 1. Formy płatności
 1. Zapłata za Towar lub Towary objęte Zamówieniem następuje, wedle wyboru Klienta:
 1. {przedpłatą za pośrednictwem polecenia przelewu bankowego;
 2. przedpłatą za pośrednictwem polecenia przelewu;
 3. przedpłatą kartą płatniczą;
 4. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności CashBill SA.
 1. Klient zobowiązany jest do opłacenia całkowity kosztów Zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru metody, o której mowa w ust. 7.1(iii) wyżej, opłacenie całkowitych kosztów płatności następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu płatności, o którym w ust. 7.2 wyżej Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Sprzedawca informuje niezwłocznie Klienta o realizacji prawa odstąpienia w formie dokumentowej.

Rozdział II Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie czternastu (14) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 PrKons.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
 1. dla Umowy sprzedaży realizowanej w drodze jednej Dostawy – od objęcia Towaru lub Towarów w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik; lub
 2. dla Umowy sprzedaży realizowanej w drodze dwu lub więcej Dostaw, w częściach – od objęcia ostatniego Towaru lub Towarów przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik;
 3. dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na wzorcu opublikowanym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, stanowiącym również Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być złożone:
 1. na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1.2 Regulaminu; lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:konopie@bodynatural.pl;
 3. za pośrednictwem formularza teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 8.5 niżej, dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8.1 wyżej za wystarczające uznaje się nadanie oświadczenia w placówce operatora pocztowego lub wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.3(iii) wyżej termin, o którym mowa w ust. 8.1 wyżej uznaje się za zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Sprzedawca nie odbiera Towaru lub Towarów osobiście od Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. dotyczących usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Rozdział III Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Rękojmia i gwarancja
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za Wady fizyczne sprzedanego Towaru stwierdzone przed upływem dwu (2) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 9.3 niżej, jeżeli stwierdzona zostanie Wada fizyczna Towaru, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od Wad fizycznych albo Wadę fizyczną usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia Wady fizycznej.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia Wady fizycznej żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia Wady fizycznej, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady fizycznej, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z Wadą fizyczną pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 9.2-9.5 wyżej, jeżeli sprzedany Towar ma Wadę fizyczną, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, o którym mowa w ust. 9.6 wyżej, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Reklamacja z tytułu gwarancji jest fakultatywnym uprawnieniem kupującego, uzależnionym od faktu udzielenia gwarancji na daną rzecz.
 9. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z gwarancji. W zakresie, w którym postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego nie dają się pogodzić z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia karty gwarancyjnej, oświadczenia gwarancyjnego lub porozumienia gwarancyjnego.
 10. Okres realizacji uprawnień z gwarancji, obowiązki gwaranta określa właściwa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.
 11. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji udzielonych przez producenta lub dystrybutora towaru określa karta gwarancyjna, oświadczenie gwarancyjne lub porozumienie gwarancyjne dotyczące danego Towaru.
 12. Dochodzenie przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji jest dobrowolne i niezależne od uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za Wady fizyczne Towaru. Klientowi przysługuje uprawnienie do wyboru drogi reklamacyjnej oraz oparcia swych roszczeń na podstawie uprawnień z rękojmi lub uprawnień z gwarancji.

Rozdział IV Reklamacje

 1. Ogólne zasady przyjmowania reklamacji
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta Wady Fizycznej Towaru w ciągu dwu (2) lat od dnia wydania Towaru Klientowi uprawniony jest do złożenia Reklamacji w celu wykonania przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi za Wady fizyczne Towaru.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz podpis Klienta, jak również szczegółowy opis wady rzeczy oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji, zgodne z postanowieniami ust. 9.2 lub 9.3 Regulaminu. Reklamacja powinna również zawierać informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji lub zamówienia, którego Reklamacja dotyczy, takie jak numer zamówienia lub dane dotyczące faktury. W przypadku Zgłoszenia składanego w formie, o której mowa w ust. 10.4(iii) lub 10.4(i) niżej Reklamacja powinna również zawierać adres poczty elektronicznej Klienta, na który powinna być udzielona odpowiedź na Reklamację.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 10.2 wyżej, Klient pozostaje uprawniony do wskazania w Reklamacji numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Podatnie przez Klienta numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane przez Klienta:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej [konopie.bodynatural.pl; lub
 2. w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy;
 3. w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza teleinformatycznego opublikowanego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 1. Reklamacja w formie pisemnej może zostać złożona za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym udostępnia się również na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo Klienta. W przypadku Zgłoszeń składanych w formie, o której mowa w ust. 10.4(iii) lub 10.4(i) wyżej pełnomocnik może wykazać swoje umocowanie również poprzez dołączenie do wiadomości elektronicznej lub przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 10.4(i) wyżej skanu pełnomocnictwa. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do umocowania pełnomocnika, Sprzedawca pozostaje uprawniony do zażądania od pełnomocnika przekazania oryginału pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 3. Przy składaniu Reklamacji dotyczącej Wad fizycznych Towaru Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć Towar wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy. Celem uniknięcia wątpliwości, Klient nie jest obciążany kosztami dostarczenia Towaru również w przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji.
 4. Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Reklamacji. Na potwierdzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wskazuje się również datę przyjęcia Reklamacji. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:
 1. następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu – w przypadkach, o których mowa w ust. 10.4(iii) lub 10.4(i) wyżej; lub
 2. pisemnie, na adres korespondencyjny wskazany w Zgłoszeniu – w innych przypadkach.
 1. Celem uniknięcia wątpliwości zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązania wobec Sprzedającego. W szczególności, ale nie wyłącznie zgłoszenie Reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za Towar. W przypadku uznania Reklamacji w sytuacji, w której Klient żądał odstąpienia od umowy, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę̨ miejsca zamieszkania lub zmianę̨ podanego przez Klienta adresu do korespondencji, jak również̇ za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klienci, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Sprzedawcy, są̨ zobowiązani niezwłocznie powiadomić́ o tej zmianie oraz podać́ nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 1. Procedura reklamacyjna
 1. Sprzedający niezwłocznie rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia przyjęcia Reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia Wady fizycznej albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. Reklamację rozpatruje Sprzedawcy, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 11.4 niżej Sprzedawca informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zgłoszeniu – jeżeli Zgłoszenie zostało dokonane w formie, o której mowa w ust. 10.4(iii) lub 10.4(i) wyżej; lub
 2. pisemnie przesyłką poleconą – w pozostałych przypadkach.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej na wniosek Konsumenta zawarty w treści Reklamacji.
 2. Odpowiedź na Reklamację zawiera co najmniej:
 1. wyczerpującą informację na temat stanowiska Sprzedawcy wobec zgłoszonej Reklamacji i stanowiska Klienta oraz sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;
 2. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona w całości zgodnie z wolą Klienta;
 3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi z podaniem jej stanowiska służbowego;
 4. w przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, odpowiedź zawiera pouczenie o możliwościach alternatywnego dochodzenia uprawnień, o którym mowa w ust. § 13 Regulaminu.
 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Reklamacji Towar odsyła się na koszt Sprzedawcy na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, jeżeli Reklamacja została zrealizowana poprzez naprawę wadliwego Towaru lub wymiany Towaru na wolny od wad, wymieniony towar przesyła się Klientowi na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o terminie wysyłki naprawionego lub nowego Towaru. Do informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 11.3 wyżej stosuje się odpowiednio.
 1. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku uwzględnienia reklamacji
 1. Sprzedawca zobowiązany jest pokryć koszt dostarczenia rzeczy wadliwej do Klienta, jak również przyjąć od Klienta Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolną od wad lub odstąpienia przez Klienta od umowy.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest ponieść koszt wymiany lub naprawy Towaru.
 1. Alternatywne formy dochodzenia uprawnień
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Klient pozostaje uprawniony w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 1. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym; lub
 2. w przypadku Konsumentów, zwrócić się do właściwego Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).

Rozdział V Usługi elektroniczne

 1. Świadczenie usług elektronicznych
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne:
 1. Konto klienta
 2. Formularz kontaktowy;
 3. Newsletter.
 1. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 14.1 wyżej świadczone są dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez siedem (7) dni w tygodniu. Usługi elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 2. Usługa elektroniczna Formularz kontaktowy polega na zapewnieniu Klientowi możliwości komunikacji ze Sprzedawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu formularza teleinformatycznego opublikowanego w Sklepie internetowym.
 3. Z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy może skorzystać każdy Klient, który poda swój adres poczty elektronicznej w formularzu teleinformatycznym służącym do obsługi usługi oraz prześle zapytanie do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza teleinformatycznego. Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej uważa się za zawartą z chwilą przesłania Sprzedawcy przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza teleinformatycznego służącego do obsługi usługi. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy jest możliwa jest w każdej chwili bez podania przyczyny i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 4. Usługa elektroniczna Prowadzenie Konta klienta polega na udostępnieniu Klientowi Konta klienta w ramach strony internetowej Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi podawanie lub modyfikacje danych i informacji, w tym Danych osobowych, służących realizacji Zamówienia, śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień zrealizowanych w przeszłości.
 5. Z Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta może skorzystać Klient, który dokonał Rejestracji na zasadach wskazanych w Regulaminie. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta następuje na zasadach wskazanych w ust. 4.7 Regulaminu.
 6. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesyłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji lub aktualności o nowych usługach, towarach lub promocjach oferowanych przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej podany za pośrednictwem formularza elektronicznego służący do obsługi usługi. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przesyłane są w formie elektronicznej. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zawierają w szczególności, ale nie wyłącznie:
 1. informację o Sprzedawcy jako nadawcy informacji;
 2. określenie przedmiotu informacji;
 3. informację o nowych produktach, usługach lub promocjach stanowiących przedmiot informacji; oraz
 4. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi elektronicznej Newsletter.
 1. Z Usługi elektronicznej Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wypełnił formularz teleinformatyczny służący do obsługi usługi, opublikowany w Sklepie internetowym. Rezygnacja z Usługi elektronicznej Newsletter może nastąpić w każdej chwili bez podania przyczyny przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 2. Świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter nie może zmierzać do przesyłania Klientowi niezamówionej informacji handlowej. Poprzez skorzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych objętych przedmiotem Usługi elektronicznej Newsletter.
 3. Z zastrzeżeniem § 15 Regulaminu, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 1. Odpowiedzialność za treści
 1. W zakresie, w jakim korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klienta umożliwia Klientowi publikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, zamieszczonych treści nie uważa się za pochodzących od Sprzedawcy. Treści te nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z działalnością Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca, jako podmiot zapewniający odpowiednie zasoby teleinformatyczne umożliwiające Klientom publikowanie lub rozpowszechnianie treści nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści pochodzące od Klientów.
 3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub treści dostarczonych przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do tych danych lub treści. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych treści lub danych.
 4. Postanowienia ust. 15.3 wyżej stosuje się odpowiednio, jeżeli Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub treści dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych lub treści, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 5. W zakresie publikacji treści, Klienci zobowiązany jest do:
 1. publikowania lub rozpowszechniania wyłącznie treści, co do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej;
 2. publikowania lub rozpowszechniania wyłącznie treści nienaruszających praw jakichkolwiek podmiotów trzecich;
 3. udostępniania Danych osobowych jakichkolwiek podmiotów trzecich w sposób sprzeczny z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa;
 4. powstrzymania się od publikowania lub rozpowszechniania treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dyskryminujących, jak również naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów trzecich;
 5. powstrzymania się od publikowania lub rozpowszechniania treści reklamowe lub handlowe.
 1. Naruszenie praw. Reklamacje Usług elektronicznych
 1. Jeżeli Klient uzna, że treść publikowana w Sklepie internetowym narusza:
 1. prawa lub dobra osobiste Klienta lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
 2. dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji; lub
 3. ujawnia w sposób niezgodny z prawem Dane osobowe lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania

może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Do powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym postanowienia ust. 10.2 oraz 10.4-10.5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 16.1 wyżej podejmuje działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do treści lub danych opublikowanych w Sklepie internetowym, będących przyczyną naruszenia.
 2. Do reklamacji związanej ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług postanowienia § 10-§ 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
 1. Z zastrzeżeniem ust. 17.2 i 17.3 niżej, każda ze stron umowy o świadczenie Usługi elektronicznej pozostaje uprawniona do jednostronnego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązując umowę o świadczenie Usługi elektronicznej drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca rozwiązując umowę o świadczenia Usługi elektronicznej przesyła Klientowi stosowne oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Cookies
 1. W ramach funkcjonowania oraz udostępniania Sklepu internetowego Sprzedawca zbiera w sposób automatycznych informacja zawarte w Cookies. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego Cookies są gromadzone i przechowywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 2. Sprzedawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Cookies oraz mającym do nich dostęp.
 3. Stosowanie Cookies przez Sprzedawcę ma na celu wyłącznie poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Sprzedawca może wykorzystywać Cookies w celu:
 1. dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez umożliwienie Cookies rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego specyfikacji celem poprawnej publikacji strony internetowej Sklepu internetowego;
 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, z zastrzeżeniem anonimowości statystyk;
 3. zapewnienia możliwości logowania do Konta klienta;
 4. utrzymania logowania Klienta do Konta klienta na każdej kolejnej stronie lub podstronie Sklepu internetowego.
 1. Klient pozostaje uprawniony do wyłączenia obsługi mechanizmu Cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie lub zablokowanie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest spółka osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. TRANS-PLAST, 44-193 Knurów, ul. Zwycięstwa 28a,  NIP: 635-130-39-47, REGON: :278285027. Klient może kontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konopie.bodynatural.pl
 2. Dane osobowe Klientów podane w trakcie Rejestracji, Zamówienia lub w Zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na Towary.
 3. Sprzedawca pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. Odbiorcami danych osobowych Klienta są członkowie Personelu Sprzedawcy, jak również zaufani partnerzy handlowi Sprzedawcy uczestniczący w realizacji Zamówienia, w szczególności, ale nie wyłącznie Przewoźnik lub podmiot realizujący Płatność.
 4. Sprzedawca chroni przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
 5. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem umownym i stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia. Niepodanie określonych Danych osobowych:
 1. w procesie Rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu Rejestracji i uruchomienie Konta klienta;
 2. w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia lub Umowy Sprzedaży; oraz
 3. w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie w jakim jest to niezbędne do celów wskazanych w ust. 19.2 wyżej w związku z wykonaniem umowy zawartej z Klientem lub w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na wniosek Klienta przed zawarciem Umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach wskazanych w UoDO. Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również usuwania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 19.11 niżej Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres sześciu (6) lat licząc daty zawarcia ostatniej Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem.
 4. Dane osobowe Klienta, który dokonał Rejestracji i uruchomił Konto klienta przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres świadczenia na rzecz Klienta Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta oraz przez sześciu (6) lat licząc od daty usunięcia Konta klienta.
 5. Postanowienia ust. 19.10-19.11 wyżej nie naruszają uprawnień Klienta do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych Klienta, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Rozwiązywanie sporów
 1. Z zastrzeżeniem ust. 20.2 niżej wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2018 roku i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w aneksie lub zmianie do Regulaminu, nie wcześniej jednak niż na siedem (7) dni od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. W odniesieniu do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w treści obowiązującej w dacie zawarcia transakcji.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz udostępniany w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Treść Regulaminu może zostać swobodnie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu internetowego.
 5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności, ale nie wyłącznie postanowienia KC lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Do postanowień Regulaminu oraz do Umów sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.).
 6. Wszystkie czynności związane z obsługą Zamówienia, realizacją Dostawy, jak również realizacją procesu reklamacyjnego dokonywane są̨ w języku polskim. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawierane są w języku polskim.
 7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy;
 2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacyjny